imagen activos no productivos

Nou Impost sobre Béns No Productius d’aplicació a Catalunya

És un impost que passarà a liquidar-se cada any el mes de juny, però aquest any com a excepció es liquidarà abans del 30 de novembre del 2019 i afectarà el càlcul i liquidació dels exercicis 2017, 2018 i 2019.

El model aprovat per a la seva confecció és el model 540 (Impost sobre Actius No Productius de les persones jurídiques, d’ara endavant IANP).

QUI SÓN ELS SUBJECTES PASSIUS D’AQUEST IMPOST?

Són subjectes passius d’aquest impost aquelles societats que:

  1. Tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya;
  2. Tinguin objecte mercantil, així, per exemple, no són subjectes passius d’aquest impost les entitats patrimonials.

QUE ACTIUS NO PRODUCTIUS ESTAN SUBJECTES A l’IMPOST?

Els actius no productius que estan subjectes a aquest impost són:

  • Béns immobles (habitatges, locals, terrenys…)
  • Vehicles a motor amb potència igual o major a 200 cv
  • Embarcacions d’esbarjo, aeronaus
  • Objectes d’art
  • Joies

QUAN TRIBUTEN AQUESTS ACTIUS?

  • Quan se cedeixen gratuïtament a socis, propietaris o persones vinculades a aquests que els utilitzin totalment o parcialment per a finalitats privades, excepte el seu ús formi part de la nòmina com a retribució en espècie.
  • No es consideren improductius si el destinatari li paga a la societat per l’ús un preu no inferior al de mercat. Si el preu és inferior al valor de mercat sí que es consideressin improductius.
  • No es consideren improductius si se cedeixen a treballadors i se’ls contempla en la nòmina com a retribució en espècie.

VALORACIÓ DELS BÉNS A L’EFECTE DE LIQUIDAR L’IMPOST

Els béns immobles es valoren pel valor cadastral, els vehicles pel seu valor de mercat o per les tarifes publicades per les taules de valoració de béns usats aprovades a l’efecte de ITPi AJD i ISD . La resta dels béns es valoraran a valor de mercat.

QUOTA A TRIBUTAR

S’aplica una tarifa progressiva que va entre el 0,21% i el 2.75%.

S’ha de liquidar mitjançant el model 540 de manera telemàtica i davant l’Agència Tributària de Catalunya.