+34 932 455 059 | info@areaeconomistas.com
Benvingut a la nostra àrea...!
 • Disculpi, però aquesta entrada només està disponible en Español.

 • El éxito es el premio a todo esfuerzo.

 • La buena gestión, su mejor inversión.

 • Els millors professionals per als millors clients.

 • Si al principio lo haces bien, al final no tendrás problemas.

 • Su satisfacción, nuestro mayor éxito.

 • No et quedis fora de joc!

 • Una decisión acertada.

 • Res és incomptable…

 • Las cuentas claras y el chocolate…

Serveis

LI DONEM EL 100%

ASSESSORIA COMPTABLE

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA LABORAL

I A MÉS…

Asesoría Contable
 • Realització de la comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable vigent, en les nostres oficines o en les dels nostres clients.
 • Quadre d’amortització de l’Immobilitzat.
 • Lliurament dels estats financers (Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys) amb la periodicitat sol·licitada.
 • Confecció i legalització dels Llibres Oficials (Diari, Inventari i Comptes Anuals).
 • Confecció i dipòsit en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals de la societat (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria)
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
Asesoría Fiscal
 • Confecció i presentació telemàtica dels diferents impostos a partir de les dades comptables processaments per nosaltres o subministrats pel client: IVA, Impost de societats, Declaració d’Operacions superiors a 3.005 euros, Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, Intrastat, Retencions sobre renda procedent d’arrendaments urbans, Resums anuals i altres declaracions informatives.
 • Declaració de renda per a particulars.
 • Presentació de recursos tributaris davant l’Administració.
 • Atenció de Requeriments rebuts de l’Agència Tributària.
 • Informació puntual de les principals novetats fiscals.
Asesoría Laboral
 • Alta d’empreses i autònoms davant els diferents organismes oficials.
 • Confecció fulles de salaris, tractant tota classe de variacions o incidències que mensualment puguin sorgir, per a l’obtenció de les mateixes (malalties, canvis de salari, primeres, revisió de convenis, etc…).
 • Confecció resums de nòmines segons les necessitats dels clients. (Resumeixen costos empresa; costos per departaments; individual per treballador; retencions; etc…).
 • Confecció mensual de butlletins de cotització TC1 i TC2, corresponents al règim general de la seguretat social, adaptació sistema Creta.
 • Preparació i presentació parteixes d’accidents de treball. Presentació de parts de baixa i alta d’I.T.
 • Certificats d’empresa per finalització contracto, acomiadament, etc.
 • Informació sobre normes legals que es publiquin i especialment del Conveni Col·lectiu d’aplicació.
 • Confecció models de retencions trimestrals (111) i el corresponent resum anual (190).
 • Confecció i legalització de contractes de treball.
 • Preparació d’acomiadaments i sancions.
 • Assistència i representació davant Inspecció de Treball.
 • Altes i baixes d’empleats de llar.
 • Tramitació de prestacions de viduïtat, orfandat i jubilació.
Y Además...
 • Ens encarreguem de la constitució de la seva societat assessorant-li de la forma jurídica que millor s’adeqüi als seus interessos.
 • Li assessorem i gestionem els tràmits per a la liquidació i posterior dissolució de la societat.
 • Planifiquem la seva herència amb assessorament a nivell fiscal.

Col·laboren amb nosaltres

Cid Abogados colabora con Área EconomistasCid Abogados és un bufet especialitzat en la defensa de particulars i empreses enfront d’entitats financeres i asseguradores.

Junts oferim l’assessorament econòmic i jurídic que necessita el seu negoci.

Confien en nosaltres